Ignalinos kultūros ir sporto centro vietos projektas

 

 

„Inovacijų taikymas, organizuojant Ignalinos krašto tradicinius  renginius“

Tikslai

  1. Rajono kaimiškose vietovėse, saugoti, puoselėti nacionalinės kultūros  savitumą.
  2. Gerinti sąlygas bendruomenės nariams dalyvauti kultūrinėje veikloje.
  3. Materialiai paremti meno  kolektyvų  veiklą ir jos sklaidą.

Uždaviniai

  1. Efektyviai naudoti kultūrinius resursus bei tam  skirtas  lėšas.
  2. Įgyvendinti kultūrinių programų projektus, bendradarbiauti su  kitomis  kultūros įstaigomis.
  3. Kelti organizuojamų  renginių  profesionalumo  lygį.

Vietos projektas  įgyvendinamas pagal  VPS 2 prioriteto  priemonę Nr. LEADER-19.2-SAVA-4 „Kultūros savitumo  išsaugojimas, tradicijų tęstinumas“.

Paramos suma iki 5 501,76 Eur (t.y. 80 proc.) visų  tinkamų  finansuoti  vietos projekto išlaidų.
Europos  žemės ūkio  fondo kaimo plėtrai (toliau – EŽŪFKP) lėšos iki  4 676,50 Eur, t.y. iki 85 proc.paramos sumos.
Lietuvos  valstybės biudžeto lėšos iki  825,26 Eur, t.y. iki 15 proc. paramos sumos.
Vietos  projekto vykdytojo  įnašas   1 375,44 Eur (t.y. 20 proc.).

Projekto įgyvendinimo  terminas:

įgyvendinimo  pradžia    2017 m.  lapkričio 15 d.
įgyvendinimo  pabaiga   2018 m.  rugsėjo 30 d.