IKSC ugdymo proceso organizavimas nuotoliniu būdu

IGNALINOS KULTŪROS IR SPORTO CENTRO UGDYMO PROCESO ORGANIZAVIMO NUOTOLINIU BŪDU TVARKOS APRAŠAS

I SKYRIUS

BENDROSIOS NUOSTATOS

 1. Ignalinos kultūros ir sporto centro (toliau – IKSC) ugdymo proceso organizavimo nuotoliniu būdu tvarkos aprašas (toliau – aprašas) reglamentuoja mokyklos bendruomenės pasirengimą ugdymo proceso organizavimui nuotoliniu būdu ir ugdymo organizavimą nuotoliniu būdu iki bus atnaujintas įprastas ugdymo procesas. Aprašas parengtas atsižvelgiant į Rekomendacijas dėl ugdymo proceso organizavimo nuotoliniu būdu, patvirtintas Lietuvos Respublikos švietimo, mokslo ir sporto ministro 2020 m. kovo 16 d. įsakymu Nr. V-372 „Dėl Rekomendacijų dėl ugdymo proceso organizavimo nuotoliniu būdu patvirtinimo“, 2020 m. kovo 19 d. Lietuvos Respublikos švietimo, mokslo ir sporto ministerijos raštą Nr. SR-1351 „Dėl Neformaliojo vaikų švietimo ir formalųjį švietimą papildančio ugdymo programų įgyvendinimo epideminės situacijos metu“.

II SKYRIUS

PASIRENGIMAS ORGANIZUOTI UGDYMO PROCESĄ NUOTOLINIU BŪDU

 1. Siekiant pasirengti nuotolinio ugdymo proceso organizavimui, formalųjį švietimą papildančio ugdymo (toliau – FŠPU) ir neformaliojo švietimo programų (toliau – NVŠ), sportinių grupių vadovai likus 3 darbo dienoms iki ugdymo organizavimo:
  • 1. nuotoliniu būdu apklausia mokinius, jų tėvus (globėjus, rūpintojus) apie jų mokytis nuotoliniu būdu turimas technologines galimybes, skaitmenines priemones;
  • 2. susitaria dėl ugdymo organizavimo: kokiomis priemonėmis bus skiriamos mokymosi užduotys, kiek mokiniai turės skirti laiko užduotims atlikti, kaip bus suteikiamas grįžtamasis ryšys mokiniams, jų tėvams (globėjams, rūpintojams) ir fiksuojami įvertinimai;
  • 3. suderina su mokinių tėvais (globėjais, rūpintojais) ugdymo proceso nuotoliniu būdu laiką, bendravimą bei bendradarbiavimą ugdymo proceso metu realiuoju (sinchroniniu) ir/ar nerealiuoju (asinchroniniu) laiku;
  • 4. įvertina, ar mokiniai gali turėti prieigą prie pasirinktos programinės ar skaitmeninės įrangos mokymuisi nuotoliniu būdu;
  • 5. susitaria kaip bus užtikrinta asmens duomenų apsauga.
 1. Dailės, Keramikos, Šokio formalųjį švietimą papildančio ugdymo (toliau -FŠPU) programas vykdantys mokytojai el.paštu: ttjn.strkv.@gmail.com informuoja metodininkę, sporto treneriai el. paštu: jonaspas@hotmail.com informuoja Sporto skyriaus vedėją:
 • 1. apie mokinių turimas technologines galimybes, skaitmenines priemones mokytis nuotoliniu būdu;
 • 2. apie suderintą su mokinių tėvais (globėjais, rūpintojais) ugdymo proceso nuotoliniu būdu laiką.
 1. Mokytojus, mokinius, esant poreikiui ir tėvus technologijų naudojimoklausimais konsultuoja direktoriaus įsakymu paskirtas skaitmeninių technologijų administratorius.

III SKYRIUS

NUOTOLINIO MOKYMO VYKDYMAS

 1. Keramikos FŠPU organizavimas:

5.1. mokytoja pagal darbo su būreliu tvarkaraštį turi 13 val. realiuoju (sinchroniniu) laiku, mokytoja mokiniams prieinama per ,,Messenger‘‘, ,,Facebook‘, ,,Instagram‘‘, ,,Viber‘‘ ir elektroninį paštą;

5.2. sukurtos,,Messenger‘‘ keramikos grupės. Jų pagalba galima skambinti, rašyti ir dalintis mokomąja medžiaga;

5.3.mokiniams pageidaujant galimas darbas ir naudojantis Eduka klasė programa.

6.Šokio FŠPU organizavimas:

6.1. su liaudies šokių kolektyvų mokiniais sudaryta uždara grupė,,Messenger‘‘ paskyroje, kurioje diskutuojama, bendraujama, dalinamąsi filmuota video šokių medžiaga, peržiūrimi nauji šokiai, renkamas šokių repertuaras;

6.2. ruošiantis kolektyvui Respublikinės moksleivių dainų šventės apžiūrai- konkursui, bus naudojamąsi filmuotu vaizdo įrašu su kolektyvo atliekamais šokiais, mokiniai su mokytoja vertins atlikimą, aptars klaidas ir trukūmus;

6.3. šokėjams neturintiems galimybės prisijungti prie šios paskyros, užduotys bus siunčiamos individualiai elektroniniu paštu;

6.4. užduotis atlikę mokinys darbą nufotografuoja ir persiunčia mokytojai;

6.5. peržiūrėjus darbą bendraujama, konsultuojamąsi mokiniui patogiausiu būdu (telef. pokalbis, SMS žinutės, informacinės technologijos);

6.6.užduotims atlikti duodamas tam tikras laiko tarpas;

6.7. kaip papildomą mokymosi priemonę vadovė naudos You Tube puslapius ir kitą internetinę medžiagą.

 1. Dailės FŠPU organizavimas:

7.1.dailės užsiėmimus mokytoja organizuos sukurdama ,,Facebooke‘‘ 4 grupes, ,,IKSC dailės studija‘‘, ,,Messenger‘‘, elektroniniu paštu, telefonu;

7.2. naudosis You Tube puslapiais, Ugdymo sodu, E mokykla, LRT mediateka, vaizdopamokos. lt.

7.3. mokiniams, neturintiems galimybės prisijungti prie šių paskyrų, užduotys bus siunčiamos individualiai į elektroninį paštą;

7.4. užsiėmimo turinį sudaro: mokinio ankstesnių užduočių patikrinimas, mokytojos pastabos, apibendrinimas (mokiniui kas pavyko, ką reikėtų tobulinti), įvertinimas, užduotys sekančiam užsiėmimui;

7.5. atlikęs visas užduotis mokinys nufotografuoja ir persiunčia mokytojai patikrinti;

7.6. patikrinus atliktą darbą, apie klaidas ir jų pataisymą mokytoja konsultuoja mokinį individualiai.

 1. Sporto skyriaus užsiėmimų organizavimo tvarka.

8.1.Individualių ir komandinių sporto šakų treniruočių nuotolinio ugdymo procesą ir tinkamiausias formas kiekvienos sporto šakos treneriai telefonu ar kitomis komunikacijos priemonėmis aptaria su mokiniais.

8.2. Visų sporto šakų nuotolinio ugdymo turinys ir planas patalpintas IKSC interneto puslapyje ir vykdomas nuo 2020 m. kovo 30 d.

8.3. Biatlono, dviračių, futbolo, plaukimo, slidinėjimo, teniso sporto šakų nuotolinio ugdymo proceso organizavimo tvarka ir įgyvendinimo etapai:

8.3.1. IKSC interneto svetainėje, specialiai tam sukurtuose skyriuose, pagal sporto šakas, skelbiamas treniruočių (veiklų) aprašymas;

8.3.2. kiekvienos treniruotės aprašymą sudarys: treniruotės pavadinimas, treniruotės turinys raštu, treniruotės turinys pateiktas video medžiaga;

8.3.3. kiekvienos treniruotės pabaigoje bus pateiktos užduotys, kurias turės atlikti mokinys įsisavinęs pateiktą medžiagą raštu, žodžiu ir video;

8.3.4. kiekvienos treniruotės pabaigoje bus pateikta jos santrauka (esminiai dalykai, ką turėtų būti įsisavinęs mokinys);

8.3.5. kas 2-3-4-5 treniruotes (atsižvelgiant į mokinių amžių) mokiniai turės atlikti užduotis (grįžtamasis ryšys). Užduotys būtų: klausimynas internetu,žodžiu,raštu, iš praeitų 2-3-4-5 paskutinių treniruočių ar ataskaitos (ataskaitų šabloną, formą, įgyvendinimo etapus, galimus informacijos šaltinius, tikslus ir uždavinius – bus pateiktos treniruotės pabaigoje arba juos pateiks treneris telefonu ar el. paštu);

8.3.6. grįžtamojo ryšio įgyvendinimas bei mokinio – trenerio komunikavimo ir užduočių keitimosi priemonė – el. paštas,internetinis ryšys,facebook, messenger ir kt.

8.4.Organizuojant individualių ir komandinių sporto šakų nuotolinio ugdymo procesą, treneriai bei mokiniai turi turėti:

8.4.1. interneto ryšį;

8.4.2. išmanųjį mobilų telefoną, kompiuterį  ar planšetę;

8.4.3. el. paštą (pvz. google platformoje).

 1. Naudojantis internetiniu ryšiu per minėtuose įrenginiuose įdiegtas internetinio socialinio komunikavimo programas – Viber, Whatsapp, Messenger, el. paštą bus orgizuojamas nuotolinis, tiesioginys bei mišrus ugdymo procesas.
 2. Su mokiniais, kurie neturi galimybės gauti informacijos elektroniniu paštu ar neturi nuolatinio interneto ryšio, būrelių vadovai, sporto treneriai gali:

10.1. vykdyti nuotolinio ugdymo procesą pasitelkę skaitmenines bylų talpyklas („Google diskas“, „4shared“, „Onedrive“ ir kitas). Į pasirinktą talpyklą mokiniai gali įkelti medžiagą su atliktomis užduotimis. Tuomet mokytojai gali atsakyti tekstu, bei atlikimo pavyzdžiais abiems pusėms priimtinu formatu;

10.2. telefonu (pokalbiais, SMS žinutėmis) aptaria mokomojo dalyko mokymosi rezultatus, nurodo sekančias užduotis ir priemones joms įvykdyti.

IV SKYRIUS

BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS

 1. 11. Būrelių vadovų, mokytojų, sporto trenerių ir administracijos pasitarimai, vykdant ugdymo procesą nuotoliniu būdu, organizuojami:

11.1. elektroniniu paštu;

11.2. telefonu.

 1. Ugdymo proceso vykdymą nuotoliniu būdu kontroliuoja IKSC direktorius.

______________________

IKSC ugdymo proceso organizavimo nuotoliniu būdu tvarkos aprašas