Jubiliejiniai bažnyčios atlaidai ir tradicinė Joninių šventė Kačergiškėje

Kačergiškė –  aukštaičių atmintyje per amžius išliko kaip sakralinė vieta. Krikščionybė, nepajėgdama atpratinti žmonių lankytis šventose pagonims vietose, pradėjo jose statyti bažnyčias, koplyčias, kryžius ir senojo  tikėjimo vietas pritaikė krikščionybei. Kačergiškė ne išimtis. Šiandien tai mažiausias ir seniausias Lietuvos bažnytkaimis.

Birželio mėn. 24 d., sekmadienį, garbūs svečiai, kraštiečiai, aplinkinių parapijų gyventojai, bendruomenės nariai rinkosi į nuostabią Šv.Jono Krikštytojo bažnytėlėje Kačergiškėje  organizuojamą šventę. Nuoširdžiai parapijiečiai apsidžiaugėme, kad į parapijos  270 – metį ir  bažnytėlės atstatymo 25 metų jubiliejų atvyko, labai lauktas, visų gerbiamas ir mylimas kunigas, prof. dr. Kęstutis Ralys su tėveliu Jonu Raliu.
Šventėje dalyvavo Ignalinos savivaldybės meras  Henrikas Šiaudinis, seimo nariai Gintautas Kindurys ir Vytautas Rastenis, tarybos narė  Ona Zaleckienė, N.Daugėliškio seniūnas Juozas Paukštė, laikraščio „Nauja vaga“ redaktorė Laima Miliuvienė .

Vienas iš bažnyčios atstatymų minimas bažnytinėse knygose, įvyko 1748 m.
Tada Daugėliškio klebonas Jonas Rozenas iš pušinių rąstų pastatė bažnyčią ir varpinę. 1783 m. ji buvo perstatyta. Šventorius aptvertas tvora. Medinė koplyčia po Antrojo pasaulinio karo buvo nenaudojama, o 1961 m. sovietinė valdžia ją  pavertė sandėliu. 1990 m. klebono Edmundo Paulionio iniciatyva pradėtas bažnyčios remontas. Atstatymo darbai baigti 1993 metais kunigaujant Kęstučiui Raliui.

Kačergiškės Šv. Jono Krikštytojo bažnyčioje kunigavo Aldas Čeponis, Jonas Kardelis, Antanas Domeika. Dabar šias pareigas eina kunigas Bernardas Augaitis.

Įamžinant šiuos  istorinius įvykius,  atminimo lentas, pagamintas liaudies meistro, Teofilio Patiejūno, atidengė Ignalinos savivaldybės meras  Henrikas Šiaudinis ir Kunigas, prof. dr. Kęstutis Ralys, seimo nariai Gintautas Kindurys ir Vytautas Rastenis.

 Po atidengimo ir pašventinimo istorinių atminimo lentų  visi dalyvaujantys  giedojo „Tautišką giesmę“

Šv. Mišias aukojo kunigas, prof. Dr. Kęstutis Ralys ir parapijos kunigas Bernardas Augaitis. Labai džiaugėmės ir žavėjomės, kad mus aplankė ir  per Šv. Mišias  vargonavo Birutė Paukštienė, pirmoji Kačergiškės bažnyčios  vargonykė, kurios atliekamos giesmės sušildė tikinčiųjų širdis…

Po Šv. Mišių, svečius ir susirinkusius  sveikino Ignalinos savivaldybės meras  Henrikas Šiaudinis:
„Mūsų kaimų bažnyčios – Dievo namai ir atminties saugotojos. Jos matomos iš tolo, jos be galo gražios ir mielos. Tai gyvenimo, tikėjimo ir meilės ženklai, be kurių neįsivaizduojamas gimtinės peizažas, senųjų tradicijų saugojimas ir tęstinumas. Jos kviečia užeiti ir gerti iš gyvojo Jėzaus šaltinio, atrasti ramybę, paguodą ir viltį, pajusti šimtmečių istorijos dvasią.“

Meras dėkojo dabartiniam  Naujojo Daugėliškio parapijos klebonui kunigui Bernardui Augaičiui už gražius darbus ir dėmesį krašto istorijai ir linkėjo, kad Kačergiškės bažnyčia visada būtų lankoma ir gyva žmonių tikėjimu.

Seimo narys Gintautas Kindurys sveikino ir džiaugėsi gražiomis šiame krašte organizuojamomis tradicinėmis šventėmis, dėkojo Šiūlėnų bendruomenės pirmininkei Marijonai Lukaševičienei, už krašto tradicijų puoselėjimą bei gyventojų aktyvinimą.  Bažnyčios jubiliejaus proga atminimo dovaną įteikė kunigui Bernardui Augaičiui.

Parapijiečiai atsidėkodami gerb. kunigui Kęstučiui Raliui už Šv. Mišių auką, už atliktus nuoširdžius ir gražius darbus, įteikė paveikslą, kuriame nutapyta Kačergiškės bažnyčia. Paveikslą padovanojome ir mylimai mūsų vargonykei gerb. Birutei Paukštienei.

Gražaus 90  jubiliejaus proga pasveikinome mūsų svečią, kunigo Kęstučio Ralio tėvą, gerb. Joną Ralį. Kadangi  šventė sutapo ir su Joninių švente, todėl  papuošėme  jubiliatą ąžuolo vainiku.

Švęsdami Joninių tradicijas, pasveikinome Jonus ir Janinas, įteikdami ąžuolo vainikus, kaip stiprybės ir sveikatos simbolį. Atminimo medaliais buvo apdovanoti visi, prisidėję prie  šventės organizavimo ir rėmimo.

Po Šv. Mišių ir sveikinimų bažnyčioje,  lauko scenoje koncertavo estrados dainininkė Giulija. Gerbėjų  ir klausytojų neišgąsdino lauke lyjantis lietus.

Vėliau visi vaišinosi karšta pasieniečių koše, kurią virė mūsų kraštietė, Audronė Pajarskienė ir suneštinėmis vaišėmis bažnyčios klebonijoje.

Nuoširdžiai dėkojame: Ignalinos rajono savivaldybei, Ignalinos KSC, Ignalinos kredito unija, VSAT Ignalinos pasienio rinktinei, Pūškų užkardos vadui, seimo nariams Gintautui Kinduriui ir Vytautui Rasteniui, N.Daugėliškio seniūnijai, Šiūlėnų kaimo bendruomenės nariams, seniūnaičiui Gintui Čepuliui, Audronei Pajarskienei, Arianai Palenčienei, Antaninai Baltakienei, liaudies meistrui Teofiliui Patiejūnui, Melanijai Bukauskienei ir visiems visiems, kurie gražiais darbais ir savo dalyvavimu prisidėjo prie šios šventės organizavimo. Taip pat ir informaciniams rėmėjams: laikraščiams “Nauja vaga“ ir „Mūsų Ignalina“

„Neatsisakykite dovanoti savo talentą dieviškosios tiesos tarnybai. Mūsų gyvenamas pasaulis reikalingas grožio, kad nepultų į neviltį. Grožis, kaip ir tiesa, žmonių širdyse uždega džiaugsmą. Tai vyksta jūsų rankų dėka” (plg. Vatikano II Susirinkimas. Kreipimasis į menininkus, 1965 m. gruodžio 8 d.)

Ignalinos kultūros ir sporto centro projektas „Inovacijų taikymas, organizuojant Ignalinos krašto tradicinius renginius“  dalinai finansuojamas pagal Ignalinos rajono vietos veiklos grupės įgyvendinamos vietos plėtros strategijos priemonę „Kultūros savitumo išsaugojimas, tradicijų tęstinumas“ Europos žemės ūkio fondo kaimo plėtrai ir Lietuvos Respublikos valstybės biudžeto lėšomis.